In fase 1 gaan we de staat van kindvriendelijkheid onderzoeken we gaan kijken hoe het nu is om zo later een vaststelling te doen waar wij als gemeente ons willen voor gaan engageren en wat beter zal moeten in de toekomst.

We maken een brede, kwantitatieve analyse om de staat van kindvriendelijkheid van onze gemeente vast te stellen dit doen we: 

 • Op basis van een vragenlijst, diepgaande gesprekken en cijfermateriaal.
 • Beroep doen op alle stads- of gemeentediensten, op kinderen en jongeren, en andere belanghebbenden.
 • De thema’s beslaan de volledige leefwereld van kinderen en jongeren: welzijn, ruimte, mobiliteit, milieu, gezondheid, vrije tijd, onderwijs,…

data-analyse

 • We gaan op zoek naar relevante, bestaande data / cijfermateriaal over de thema’s. 
 • We vullen deze cijfers aan met de set van kwalitatieve beleidsindicatoren om bestaande plannen, methodieken, strategieën en acties in kaart te brengen.
 • In Geetbets zijn momenteel (2021) 6.198 burgers waarvan 3.104 mannen en 3.094 vrouwen.
 • In Geetbets zijn er  752 min 12 jarigen, 405 plus 12jarigen, 5.041 volwassenen.
 • percentage inwoners met herkomst niet-Belg 0-24jaar -> 18,2%.
 
 • Alleenstaande ouders met minstens één minderjarig kind – 3,5%. 
 • 43% -18 jarigen kinderen ontvingen van bij de start tot nu een beleefpas.
 • De cijfers van de provincies stellen dat 73,1% van de inwoners van Geetbets actief zijn op de arbeidsmarkt. Dit licht 3% hoger in vergelijking met Vlaams-Brabant.

·        In Geetbets wonen 6207 mensen.  Het aantal inwoners neemt licht toe heen de jaren. 18,7% van de inwoners zijn minderjarig. 

 

·        Er zijn 2596 huishoudens met een gemiddelde huishoudensgrootte van 2,38. De totale oppervlakte is 35.5km².

·         In 2021 vallen er 55,7% geregistreerde misdrijven onder de categorie ‘overige’. Daarnaast vinden volgende misdrijven plaats in Geetbets: diefstal en afpersing (10,8%), misdrijven tegen lichamelijke integriteit (10,8%) en bedrog (10,8%). 

·         In Geetbets wonen 1066 kinderen. 203 kinderen gaan naar het kleuteronderwijs, 428 gaan naar het lager onderwijs, 411 volgen onderwijs in het secundaire onderwijs en 20 gaan naar het buitengewoon secundaire onderwijs. 

·         In Geetbets zijn 2 jeugdverenigingen, Scouts Laetitia (207 leden) en Chiro Hogen (76 leden). Zij zitten beiden in gemeentelijke infrastructuur en zijn vertegenwoordigd in de jeugdraad.  

 

·         Geetbets heeft 23 erkende sportverenigingen. Van deze 23 verenigingen zijn er 6 clubs met een goed uitgebouwde jeugdwerking: Judoclub Geetbets, SK Rummen (voetbal); Turnvereniging Geetbets, BEVO Geetbets (volleybal); LRV Sint-Paulus Geetbets (paardrijden) en Studio Kadan (dans). Al deze clubs met jeugdwerking zetelen in de sportraad.

·         In Geetbets beschikt 98% over een auto en 15% over een moto of bromfiets. Deze cijfers liggen hoger dan in het Vlaams Gewest.  Het dominant vervoersmiddel voor verplaatsingen woon- werk-school is dan ook de auto. Het percentage ligt 20% hoger dan in het Vlaams Gewest.  De fiets wordt beduidend minder gebruikt (4% tegenover 16% in het Vlaams Gewest).  Ook het openbaar vervoer wordt minder gebruikt.  18% is langer dan een uur onderweg.

·         Geetbets ondertekende zoals vele andere steden en gemeenten de burgemeesterconvenant

·         Geetbets is een zeer landelijke gemeente met veel fruitteelt, veeteelt, landbouwactiviteiten en geen industrieterrein. Hier is er een relatief groot aandeel van de co2-uitstoot afkomstig vanuit de landbouw en zeer lage uitstoot vanwege de industrie.

·         Geetbets heeft een bebouwingsgraad van 14,4%. 85,6% is aldus open ruimte. De open ruimte is voornamelijk akkerland en grasland, maar ook bossen en boomgaarden. Slechts 0.2% is recreatieruimte en 0.6% omvat de parken en de tuinen. 

 

In Geetbets heb je volgende inspraakorganen: 

-Jeugdraad met vertegenwoordigers uit het jeugdwerk, de speelpleinwerking en het

jeugdhuis 

-Sinds 2018 is er geen kinderbestuur meer, inspraak verloopt via gerichte bevraging in de scholen. 

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK 

Bibraad 

Cultuurraad 

Sportraad 

Landbouwraad 

Gecoro (gemeentelijke commissievoor Ruimtelijke Ordening) 

Milieu adviesraad (MAR) 

quickscan kindvriendelijkheid

Met een vragenlijst peilen we naar de beleving van het beleid op vlak van kindvriendelijkheid. 

 • We maken 3 soorten vragenlijsten voor -12 jarigen, +12 jarigen & volwassenen.
Deze vragenlijsten zijn ingevuld 99 kinderen -12jarige, 50 +12jarige & 159 volwassenen.

bekijk de cijfers

Wat zeggen kinderen & jongeren over; 

 

Welzijn en gezondheid

 • slechts 36% weet waar naartoe als ze zich niet goed in hun vel voelen.
 • 14% heeft niemand buiten de familie om mee te praten.
 • 72% is nog nooit in contact gekomen met sigaretten, alcohol of andere drugs. bijna 10% geeft echter aan dat dit heel vaak gebeurd. Bijna 75% geeft aan de gevaren ervan te kennen.
Wonen
 • 6% geeft aan dat er natte plekken op muur en plafond zijn.
Veiligheid
 • Bijna 30% heeft al eens te maken gehad met online pestgedrag.
 • 80% voelt zich veilig om te wandelen/ fietsen in de buurt van de school. 18% soms. 78% voelt zich veilig om te fietsen en wandelen in z’n buurt.
 • 86% voelt zich veilig in zijn buurt, 13% soms. 78% geeft aan veilig op straat te kunnen lopen zonder lastig gevallen te worden. 8% antwoord hier nooit.
Onderwijs en school 
 
 • 75% geeft aan op school met volwassenen te kunnen praten als ze zich niet goed voelen.
 • 62% gaat een beetje graag naar school, 30% heel graag.
Vrije tijd 
 
 • In de buurt kan 58% mee doen aan georganiseerd aanbod, 39% soms.
 • 53% geeft aan enkele leuke plaatsen te hebben in de buurt, 12% geeft aan geen leuke plekken te hebben in de buurt, 33% veel en voldoende plekken. Enkele van die leuke plekken zijn: tuinwijk, speeltuin, speelgroen, thuis, rusthuis, …
 • 87% is lid van een club/ vereniging. jeugdvereniging, sportclub & academie zijn de voornaamste. 
Mobiliteit en verkeer 
 
 • 66% gaat met een volwassene naar school. 69% komt met de auto, 51% met de fiets.
 • 75% gaat met een volwassene naar activiteiten in de vrije tijd, 87% doet dit met de auto, 57% met de fiets.
Duurzaamheid en milieu 
 
 • 44% geeft aan dat er veel, op meerdere plaatsen afval rond slingert. Volgens 53% is dat hier en daar een beetje. Rivieren, beken worden 97% gezien als een beetje of heel proper. De lucht is volgens iedereen heel of een beetje proper.
 • Op school leert 97% hoe het milieu te beschermen.
 • Of de gemeente moeite doet weet 41% niet, 52% zegt van wel.
Publieke ruimte 
 
 • 21% geeft aan geen leuke plek te hebben om naartoe te gaan als de ouders werken zijn.
 • 87% geeft aan dagelijks in de buurt te kunnen spelen op gras of in de natuur.
 
Participatie en actorschap van kinderen/ jongeren
 
 • 30% geeft aan het gevoel te hebben dat de burgemeester naar hen luistert, bijna 60% geeft hier een beetje aan.
 • 72% geeft aan nooit of maar soms te kunnen mee werken aan plannen en beslissingen over de gemeente of de buurt. 58% geeft aan nooit of soms mee te helpen om de buurt te verbeteren.

Wat zeggen kinderen & jongeren over; 

 

Welzijn en gezondheid 

 • 30% weet niet waar naar toe met vragen over seksualiteit of als ze zich niet goed in hun vel voelen.
 • 14% heeft niemand buiten de familie om mee te praten.
 • 30% komt regelmatig of wel vaker in contact met verslavende middelen.
 • 60% voelt zich niet of slechts een beetje beschermd of gewapend tegen de gevaren van verslavende middelen.
Wonen
 • 59% zegt dat er geen toegankelijke, veilige openbare toiletten zijn.
 • 88% geeft aan dat ze hun woning kunnen verwarmen, 95% heeft water om zich te kunnen wassen en 93% heeft gewassen kledij om te dragen
 • 93% heeft een eigen kamer en 97% heeft voldoende plaats om te kunnen studeren in huis, 88% beschikt over een proper toilet. 16% geeft aan dat er thuis natte plekken zijn op muur en plafond.

Veiligheid

 • 18% stuurt al eens foto’s van anderen . 9% had al eens een situatie met pestgedrag of sexting.
 • 52% heeft een goed beeld van de politie, maar heeft er nog niet mee te maken gehad. bijna 30% heeft er al eens mee gebabbeld. 11% is bang van de politie en 18% vindt dat de politie altijd commentaar heeft op hen.
Onderwijs en school 
 
 • 74% geeft aan met volwassen te kunnen praten op school als ze zich niet goed voelen.
 • 41% geeft aan niet graag naar school te gaan. 60% heeft nog nooit gespijbeld, 12% geeft toe dat ze af en toe en zelfs regelmatig spijbelen.
Vrije tijd 
 
 • 62% geeft aan vaak of altijd te kunnen mee doen aan georganiseerde activiteit in de buurt.
 • 50% geeft aan slechts een paar of geen leuke plaatsen te hebben in de buurt om af te spreken, spelen, sporten. Plaatsen waar ze afspreken zijn speeltuinen, speelgroen, achter het rusthuis, in anderen gemeenten.
 • 65% is lid van een club, vereniging. Dit zijn gaans jeugdbewegingen, sportclubs en academie.
Mobiliteit en verkeer
 
 • 60% gaat met vrienden naar school, 13% met volwassene, 26% gaat alleen naar school.
 • 60% gaat naar school met het openbaar vervoer, 29% met de fiets, 29% met de auto.
 • Verplaatsingen in de vrije tijd gebeuren voor 71% met vrienden. 31% met een volwassene.
 • 69% verplaatst zich met de fiets, 38% met openbaar vervoer, 31% met de auto.
Duurzaamheid en milieu
 
 • 48% vindt dat er veel of op meerdere plaatsen afval rond slingert en dat de rivieren, beken niet echt of helemaal niet proper zijn. 73% vindt dat de lucht heel proper is.
 • op school word volgens 75% geleerd hoe je het milieu moet beschermen. 57% heeft het gevoel dat de gemeente moeite doet om het milieu te beschermen.
Publieke ruimte
 
 • 83% geeft aan dagelijks te kunnen spelen/ rondhangen op gras of in de natuur.
Participatie en actorschap van kinderen/ jongeren
 
 • 35% vindt dat de gemeente niet echt of helemaal niet luistert naar de mening over hun leven of de buurt.
 • 48% geeft aan soms de kans te krijgen om mee te werken aan de plannen en beslissingen die over de gemeente/ buurt worden genomen. 18% geeft aan nooit die kans te krijgen.

Wat zeggen volwassenen over; 

 

Welzijn en gezondheid

 

 

 • 74% vindt dat er onvoldoende, betaalbare opvang is voor kinderen.
 • 80% geeft aan onvoldoende op de hoogte te zijn van het aanbod geestelijke gezondheidszorg.
 • 56% geeft aan dat er geen voorzieningen zijn voor kinderen/jongeren met speciale behoeften.

 

Wonen

 

 • Te snel, onveilig verkeer, te weinig goede fiets- en zebrapaden aan ruimte voor kinderen/ jongeren.
 • Meer speel- en ontmoetingsruimte is nodig, afgestemd op verschillende leeftijden.
 • Nood aan veilige verbindingen voor kinderen/ jongeren.

Veiligheid

 • Meer sociaal contact in eigen buurt. jeugdhuis als warme plek, jongeren weten vaak niet waar naartoe.
 • Te weinig politie toezicht aan scholen (oversteek) en in het straatbeeld. thans is de kleine criminaliteit toegenomen. Wordt te weinig aan gedaan.
 • Blauwe politiek overheerst.
 • Pesten zou op scholen aangepakt moeten worden, heeft grotere impact dan acties gemeente.
 • Meer infomomenten.
 

Onderwijs en school 

 • Antipestbeleid en zorgleerkrachten zijn onontbeerlijk in een school. Er is te weinig kennis en expertise rond pesten en er wordt te weinig gedaan met pestgedrag.
 • Voor kinderen/ jongeren met een beperking zijn de scholen niet klaar.
 • Inzetten op aanbod na school op de school.
Vrije tijd
 
 • Meer speelstraten, speeltuinen in een veilige omgeving.
 • Extra naschoolse voorzieningen voorzien voor verschillende leeftijden.
 • Meer activiteiten, centrale plek voor sport en cultuur.
 • Ondersteunend klimaat voor verenigingen voorzien.
Mobiliteit en verkeer 
 
 • 68% vindt het onveilig voor kinderen en jongeren om te wandelen en fietsen in de gemeente, 59% vindt de woonomgevingen verkeersonveilig en 54% vindt dat de ordehandhavers niet vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren vetrekken.
 • Auto’s tijden te hard, onveilige situaties aan de scholen, zwaar verkeer,… Meer controle nodig op gevaarlijke punten.
 • Slechte fietspaden, ondermaats openbaar vervoer.
Duurzaamheid en milieu 
 
 • 85% vindt dat de gemeente inspanningen doet om de gemeente schoon en duurzaam te maken. Het aanmoedigen van de bewoners om milieubewust en duurzaam te leven (69%) en het vermijden van afval en vervuild water (56%) scoren lager.
 • Veel zwerfvuil in de bermen. Meer vuilbaken plaatsen en deze ook op tijd leeg maken.
 • Betaalbaar en toegankelijk afvalbeleid, containerpark ter preventie van sluikstorten.
 • Fietsen meer promoten, maar betere fietspaden nodig.
Publieke ruimte 
 
 • 95% vindt dat er onvoldoende openbare toiletten zijn die veilig kunnen worden gebruikt kinderen/ jongeren.
 • Bij de inrichting van de publieke ruimte wordt er matig naar kinderen/ jongeren geluisterd (63%); slechts 54% vindt dat er hierbij rekening wordt gehouden met kinderen/ jongeren met een beperking. 72% vindt dat de publieke ruimte verschillende leeftijden kunnen worden gebruikt.
 • Slechts 59% vindt de gemeente een aangename plek voor kinderen/ jongeren om te spelen of elkaar te ontmoeten.
 • Weinig mogelijkheden voor jongeren, voor kinderen iets meer.
Participatie en actorschap van kinderen/ jongeren
 
 • Wat betreft de communicatie, is deze niet voldoende afgestemd op kinderen/ jongeren (53%) en ook onvoldoende bij planning en uitvoering van het beleid (78%).
 • De mening over hun leefwereld en buurt wordt onvoldoende gevraagd (55%) en ook over budgetten wordt de mening onvoldoende gevraagd (82%).
 • Er is onvoldoende participatie bij projecten om de buurt/ gemeente te veranderen (70%).

focusgroepen

De gegevens die we verzamelde met de vragenlijst en uit het cijfermateriaal bespreken we op focusgroepen met minimaal drie doelgroepen:

 • Gemeentepersoneel.
 • Kinderen en jongeren.
 • Middenveld (andere belanghebbenden).

keuze van de prioritaire thema's

 • Het stads- of gemeentebestuur kiest welke thema’s prioritair zijn op basis van de analyses.
 • Die prioritaire thema’s worden verder uitgediept in het belevingsonderzoek in fase twee.
 • Voor elk van de thema’s worden ook beleidsuitdagingen geformuleerd waar het bestuur mee aan de slag kan.
wat zijn de prioritaire thema's (uit de focusgroepen)

Uit ons eerste focusgesprek, samen met leden van het gemeentebestuur komen er 3 thema’s opvallend naar voor.

Het onderwerp mobiliteit en verkeer komt dan ook het meeste en opvallendste naar voren. 

Als tweede kwam dan het thema welzijn en gezondheid ter spraken alsook het thema publieke ruimte.

Uit het tweede gesprek, samen met jongeren van onze gemeente zijn er 3 opvallende thema’s doe in het oog van onze jongeren opvallen.

dit waren de onderwerpen; publieke ruimte, vrije tijd en mobiliteit en verkeer. Rond deze thema’s hebben de jongeren hun meningen en inzichten gedeeld.

het thema ‘welzijn en gezondheid’ wouden de jongeren ook nog snel even aankaarten.

Het derde en laatste focusgesprek tijdens deze fase was met het middenveld. Ondermeer het jac, sportraad, huisdokter,.. zijn naar de gemeente gekomen om hun mening en visie te bespreken/discusiëren.

Na het bekijken en lezen van alle cijfers per thema waren hier de belangrijkste 3, mobiliteit en verkeer, vrije tijd en als laatste welzijn en gezondheid.

tussentijds rapport

Tussentijds rapport