KINDVRIENDELIJK GEETBETS

MET Z'N ALLEN NAAR EEN 'KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE'

Momenteel zitten we op het einde van  de eerste fase en hebben we onze 3 focusgroepen afgerond.

Volgende stap is het kiezen van de prioritaire thema’s.

We zullen prioritair focussen op de thema’s waar het meest werk aan de winkel is om naar een kindvriendelijke gemeente te kunnen evolueren. Zo zal de eerste fase afgerond kunnen worden, en fase 2 het belevingsonderzoek gestart worden.

Het project bestaat uit 3 fases

de staat van kindvriendelijkheid

  • Data-analyse, wat is de toestand nu?
  • Quickscans (vragenlijsten)
  • Focusgroepen
  • Keuze van de prioritaire thema’s

belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren 

  • Met kinderen en jongeren
  • Vanuit hun belevingswereld
  • Het belevingsonderzoek

de opmaak van strategie “kindvriendelijke gemeente” 

  • Nadenken over mandaten, budgetten en plaatsen in de beleidsplanning voor kindvriendelijkheid
  • Een strategie staat niet los van de lokale visie op kindvriendelijkheid en wordt uitgewerkt tot op actieniveau

maar wat is kindvriendelijk nu?

Kindvriendelijk beleid verhoogt de leefbaarheid van steden en gemeenten niet alleen voor kinderen en jongeren, maar voor iedereen.

‘Leefbaarheid’ betekent voor iedereen iets anders, afhankelijk van ervaringen, contacten en leefomstandigheden. Daarom operationaliseren we ‘kindvriendelijkheid’ aan de hand van het Internationaal Kinderrechtenverdrag.

België ratificeerde het Kinderrechtenverdrag in 1991. Steden en gemeenten hebben naast de Vlaamse en de federale overheid de verantwoordelijkheid om beleid te ontwikkelen afgestemd op de kinderrechten en om de rechtspositie van kinderen te versterken.

Een kindvriendelijke stad of gemeente is een gemeenschap die zich ertoe verbindt de rechten van het kind te realiseren en te implementeren heen alle beleidsdomeinen. Kindvriendelijk beleid ziet het kind als volwaardige actor, is transversaal en integraal, benadert kindvriendelijkheid als een proces én een barometer voor goed lokaal beleid. Dat zijn vier essentiële uitgangspunten voor je kan spreken over kindvriendelijk beleid.

Een kindvriendelijke stad of gemeente verbindt zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren heen alle beleidsdomeinen.

We poneren 4 uitgangspunten voor kindvriendelijk beleid:

In een kindvriendelijke stad of gemeente, zijn kinderen en jongeren volwaardige medeburgers. Ze zijn niet enkel de toekomst, ze zijn ook en vooral het nu. Ze hebben dus het recht om actief vorm te geven aan de samenleving.

Kindvriendelijkheid gaat over alle levensdomeinen van kinderen en jongeren en heeft dus consequenties voor alle beleidsdomeinen. Een kindvriendelijk beleid is met andere woorden een horizontaal beleid en werkt integraal.

De implementatie van kinderrechten zijn geen doel ‘an sich’, wel kunnen ze gehanteerd worden als hefboom voor verandering. Daarenboven moeten kinderrechten steeds binnen de reële context gezien worden. Kindvriendelijkheid is een dynamisch, veranderlijk proces waarin steeds nieuwe aspecten en uitdagingen worden toegevoegd.

Kindvriendelijkheid kan gehanteerd worden als barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat leggen op niveau van de meest kwetsbare burgers, o.a. kinderen, maakt dat je beleid iedereen in ogenschouw neemt. Kindvriendelijkheid is dan een toets voor een toegankelijke, open en duurzame samenleving.

Hoe, wat en waarom van het label?

Om de twee jaar reikt een jury het label uit aan de steden en gemeenten die aantonen dat ze een lange termijn ambitie hebben om te werken aan de kindvriendelijkheid van hun beleid. Lange termijn wil zeggen dat de ambitie vertaald is in een groot draagvlak en een strategische verankering.

Je krijgt het label een portfolio op te maken waarin je enkele criteria aantoont. Deze criteria vormen de kernelementen van een kindvriendelijke stad of gemeente.

 

 

Cijfers bekijken? 

Bekijk de cijfers die op onze facebook pagina verschijnen.

 

“te snel en onveilig verkeer en te weinig goede fiets- en zebrapaden aan ruimt voor kinderen en jongeren

 

Uit de reactie van bij de volwassenen, wonen

"Meer speelstraten, speeltuinen in een veilige omgeving"


Uit de reactie van bij de volwassenen, vrije tijd
wandeling Geetbets
OPVALLENDE CIJFERS UIT DE ENQUÊTES
Contact Me